Asia Style - Regulamin strony

+48 22 376 27 91

dishes@asiastyle.com.pl

Tylko w wybranych sklepach          

                                                                                     

Regulamin strony

Regulamin dotyczący zasad korzystania z Serwisu Internetowego AsiaStyle.pl

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Asia Style, w tym zasady świadczenia przez Asia Style usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

§ 1. Definicje

 • 1.Następujące pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:
 • a)Asia Style – Asia Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581416, numer NIP: 5223033565, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN;
 • b)Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Asia Style dostępny pod adresem: www.AsiaStyle.pl, za pośrednictwem którego Asia Style świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym;
 • c)Usługi – usługi świadczone przez Asia Style za pośrednictwem Serwisu;
 • d)Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, w tym z Usług.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • 1.Za pośrednictwem Serwisu Asia Style świadczy Usługi oraz prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym. Świadczenie Usług polega na udzieleniu dostępu do materiałów gromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w tym informacji dotyczących produktów Asia Style, listy sklepów, gdzie można je kupić oraz informacji kulinarnych.
 • 2.Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Asia Style związane z korzystaniem z Serwisu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu przy korzystaniu z Serwisu.
 • 4.Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Asia Style i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 • 5.Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
 • 6.Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Asia Style.
 • 7.Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez Asia Style danych dotyczących Użytkowników (np. adresów IP). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa „Polityka Prywatności Serwisu AsiaStyle.pl”. http://asiastyle.pl/polityka

§ 3. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne

 • 1.Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie.
 • 2.Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów, do których należą w szczególności:
 • a)zastosowanie przeglądarki internetowej np. MS Internet Explorer 8.0 lub nowszej, Firefox 3.0 lub nowszej, Chrome 10 lub nowszej, Safari 5.0 lub nowszej;
 • b)strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1280 x 1024 lub 1024 x 768;
 • c)w pewnych przypadkach konieczność zastosowania oprogramowania Java Script (np. w celu obejrzenia treści video).
 • 3.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu. W szczególności nie może podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy Serwisu, naruszenie jego bezpieczeństwa lub dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 • § 4. Reklamacje

  • 1.Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
  • 2.Reklamacje składane są w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Asia Style: dishes@asiastyle.com.pl.
  • 3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Asia Style powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano reklamację.

  § 5. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

  • 1.Treści zamieszczone przez Asia Style w Serwisie oraz przesyłane w odpowiedzi na zapytania Użytkowników, w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Asia Style lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Asia Style lub innego podmiotu uprawnionego. W przypadku wykorzystania części materiałów w ramach przewidzianego prawem dozwolonego użytku, należy wyraźnie wskazać Asia Style jako uprawnionego oraz adres Serwisu jako źródło.
  • 2.Serwis może być okresowo niedostępny, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych.
  • 3.Serwis może zawierać odesłania internetowe (linki) do serwisów należących do osób trzecich, jednakże Asia Style nie odpowiada za działalność tych serwisów i nie kontroluje ich zawartości.
  • 4.Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo urządzeń, wykorzystywanych przez niego do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu „firewall”. Asia Style nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.

  § 6. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

  • 1.Korzystanie z Serwisu oznacza zawarcie pomiędzy Asia Style a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującej Usługi.
  • 2.Rozwiązanie umowy o świadczenie usług może nastąpić:
  • a)przez Użytkownika poprzez opuszczenie Serwisu; lub
  • b)z inicjatywy Asia Style, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu; lub
  • c)na skutek zamknięcia Serwisu lub zaprzestania świadczenia Usług przez Asia Style.

  § 7. Postanowienia końcowe

  • 1.Asia Style zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia Regulaminu lub jego zmian na stronie głównej Serwisu.
  • 2.Asia Style poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  • 3.Użytkownik może kontaktować się z Asia Style za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: dishes@asiastyle.com.pl.